U vindt hier alle relevante informatie, een complete handleiding en de scherpste premies van alle grote aanbieders. Met een paar muisklikken weet u of het WGA eigenrisicodragen voor u voordelig is.

Waarom WGA eigenrisicodragen?

 1. Lagere premie dan bij het UWV
 2. Een eigenrisicodrager wordt niet beboet
 3. Actieve ondersteuning re-integratieverplichtingen
 4. Juridische ondersteuning
 5. Werkgeverslasten meeverzekerd
 6. Inlooprisico is verzekerd
 7. Opzegging Belastingdienst wordt verzorgd
 8. Eigenrisicodrager loopt geen risico
 9. Keuze om bij schade over te stappen
 10. Lonend om uit te treden

 

Veelgestelde vragen over WGA eigenrisicodragen

Handleiding eigenrisicodragen van het UWV

Klik hier
om de Handleiding eigenrisicodragen van het UWV te downloaden

Klik hier
om de Checklist eigenrisicodragen van het UWV te downloaden

Voor welke uitkering wordt u eigenrisicodrager?

Alleen voor de WGA uitkering. Dat houdt in de loongerelateerde
en vervolgperiode. Tijdens de loongerelateerde periode is dat 70% van het
oude gemaximeerde loon minus nieuwe loon. Tijdens de vervolgperiode is dat altijd het uitkeringspercentage van het minimumloon. Ook wanneer de
werknemer een loonaanvullende uitkering krijgt. Anders zou het voor een
werkgever nadeliger zijn wanneer zijn zieke werknemer toch nog werkt.

Over welk loon wordt de WGA eigenrisicodrager premie berekend?

De premie wordt berekend over het SV loon. Het SV loon is het loon wat het UWV gebruikt voor het bepalen van de uitkeringen. Dat loon is dus gemaximeerd. De reden dat de premie hier over het SV loon wordt berekend is omdat de uitkeringen daar ook over worden berekend. Anders zou je een deel van het loon verzekeren waarover je nooit een uitkering kan ontvangen.

Wat is precies het vangnet van het UWV?

Er is een vangnetregeling, die van toepassing is op alle (ex-)werknemers die op het eind van de wachttijd van 2 jaar ziekengeld van het UWV ontvingen. Zij blijven voor rekening van het UWV komen. Hun WGA-uitkering wordt gefinancierd uit de basispremie en niet uit de gedifferentieerde premie. Het UWV betaalt dus hun WGA-uitkering en verhaalt die niet op de eigenrisicodrager.

Het gaat hierbij om de volgende groepen:


 • Werknemers met een tijdelijk dienstverband dat afliep tijdens de ziekteperiode;
 • Oproepkrachten en nul-urencontracten

 • Uitzendkrachten

 • Orgaandonoren

 • Personen met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, vertegenwoordigers/agenten, leerlingen/ stagiairs, bestuurders van coöperatieve verenigingen, musici, artiesten en beroepssporters.

 • Arbeidsgehandicapten in de zin van de vroegere Wet REA

Wat gebeurt er wanneer een werkgever een werknemer heeft al die jaren in de WAO zit en hij wil eigenrisicodrager voor de WGA worden?

In dit geval telt de werknemer in de WAO niet mee. De werkgever wordt immers alleen eigenrisicodrager voor de WGA. De WAO uitkering wordt dus gewoon door het UWV doorbetaald. Wanneer er werknemers voor 1 januari 2012 ziek zijn geworden, dan worden ze niet meegenomen in de WGA eigenrisicodrager polis. Daarvoor moeten ze eerst 4 weken aansluitend arbeidsgeschikt zijn geweest. Alle werknemers die na 1 januari 2012 ziek zijn geworden, worden wel meeverzekerd.

Wat biedt deze verzekering precies aan reïntegratie aan bij een WGA eigenrisicodrager?

De meeste maatschappijen werken samen met een reïntegratiebedrijf. Het is voor de verzekeraar natuurlijk voordelig wanneer een werknemer niet in de WGA terechtkomt. Er is geen maximum bedrag te noemen. Dat wordt per geval apart bekeken.

Werkgeverslasten, zijn die meeverzekerd bij het WGA eigenrisicodragerschap?

De werkgeverslasten zijn standaard meeverzekerd. Er is een mogelijkheid om extra werkgeverslasten mee te verzekeren voor maximaal 20%.

Wordt indexering toegepast op de WGA eigenrisicodrager?

In de indexatie zijn wij UWV volgend, als de uitkeringen bij het UWV stijgen dan stijgen ze bij de WGA eigenrisico drager polis ook.

Voor welke duur draag ik het risico voor de WGA?

De duur van het eigen risico dragen voor alle uitkeringen die ingaan vanaf 1-1-2007 is vastgesteld op 10 jaar. Omdat de WGA een wachttijd kent van 2 jaar (de periode van verplichte loondoorbetaling bij ziekte) geldt deze termijn in feite voor alle werknemers die op of na 1-1-2005 ziek zijn geworden. Voor WGA-uitkeringen die zijn ingegaan in 2006 geldt een termijn van eigen risico dragen van 4 jaar.

Welke WGA-uitkering betaal ik als werkgever?

De WGA kent drie uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvulling en de vervolguitkering. De eigenrisicodrager moet de loongerelateerde WGA-uitkering en de vervolguitkering betalen. Heeft de werknemer recht op een WGA-loonaanvulling, dan betaalt de werkgever alleen een bedrag ter grootte van de vervolguitkering (zie schema).

Een WGA-uitkering komt niet of slechts gedeeltelijk voor rekening van de eigenrisicodrager wanneer:


 • de werknemer meerdere dienstverbanden had;

 • de arbeidsongeschiktheid is ingetreden vóór aanvang van het dienstverband;

 • de WGA-uitkering wordt toegekend aan een vervanger als bedoeld in de Wet Arbeid en Zorg;

 • de werknemer valt onder de vangnetregeling of een no-riskpolis.

Wie vallen er niet onder de WGA?

Er is een vangnetregeling, die van toepassing is op alle (ex)werknemers die op het eind van de wachttijd van 2 jaar ziekengeld van het UWV ontvingen. Het UWV betaalt hun WGA-uitkering. Deze komt dus niet voor rekening van de eigenrisicodrager. Het gaat hierbij om de volgende groepen:


 • Werknemers met een tijdelijk dienstverband dat afliep tijdens de ziekteperiode;

 • Oproepkrachten, nul-urencontracten en uitzendkrachten. Werknemers die 3 maanden of meer hebben gewerkt en tenminste 20 uur is geen oproepkracht meer;

 • Orgaandonoren;

 • Personen met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiairs, musici en artiesten;

 • Arbeidsgehandicapten in de zin van de vroegere Wet REA.

Hoe verloopt de betaling van de WGA-uitkering?

Ook bij eigenrisicodragers betaalt het UWV de WGA-uitkering rechtstreeks aan de werknemer. Vervolgens declareert het UWV bij de eigenrisicodrager het deel van de WGA-uitkering dat de eigenrisicodrager zelf moet betalen. Aan deze service van het UWV zijn geen extra kosten verbonden.


Iedere eigenrisicodrager krijgt maandelijks van het UWV een opgave waarin staat welk bedrag aan WGA-uitkering is betaald en welk deel voor rekening van de eigenrisicodrager komt. Omdat de brieven met de opgave per regiokantoor van het UWV worden verstuurd, kan het zijn dat een eigenrisicodrager per maand meerdere brieven ontvangt.


Als een eigenrisicodrager er de voorkeur aan geeft om de uitkering zelf aan de (ex-)werknemer te betalen, dan kan hij dat met het UWV afspreken. Hij kan dan de betaling baseren op de maandelijkse opgave die het UWV versrekt Bij het UWV moet hij dan het deel van de loonaanvulling declaren, dat voor rekening van het UWV komt.

Mag ik de WGA-premie op werknemers verhalen?

U mag maximaal 50% van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van uw werknemers. Het ligt voor de hand hierover te overleggen met uw werknemers en hier afspraken over maken, maar u bent hiertoe niet verplicht. (Dit verhaalsrecht is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 34 lid 2 en artikel 122b). In 2006 kunt u maximaal de helft van het WGA-deel in de basispremie (0,09 procent van de loonsom) verhalen op uw werknemers. Dit geldt zowel voor Eigenrisicodragers als voor werkgevers die bij UWV verzekerd zijn. Vanaf 2007 kunt u - als u verzekerd bent bij UWV - maximaal de helft van de gedifferentieerde premie verhalen op uw werknemers. De hoogte van deze premie hangt af van het aantal werknemers in uw bedrijf dat gedeeltelijk rbeidsgeschikt wordt verklaard. Bent u Eigenrisicodrager, dan kunt vanaf 2007 maximaal de helft van de lasten van de WGA verhalen op uw werknemers. De lasten die u kunt verhalen zijn de kosten van de WGA-uitkeringen gedeeld door de loonsom. Dit berekent u op basis van een schatting van de te verwachte lasten of op basis van de gerealiseerde lasten van het voorafgaande jaar.

Per wanneer kan ik eigenrisicodrager worden?

Per 1 januari of 1 juli van elk jaar. U moet dan 13 weken voor die datum (dus voor 1 oktober dan wel voor 1 april daaraan voorafgaand) een aanvraagformulier om eigenrisicodrager voor de WGA te worden (en een garantieverklaring) indienen bij de Belastingdienst. Een startende ondernemer kan ook eigenrisicodrager worden, direct vanaf het moment waarop hij werkgever wordt of personeel in dienst neemt, dus op een andere datum dan 1 januari of 1 juli. Een werkgever kan geen eigenrisicodrager worden als hij in de drie jaar voor de gewenste uittreeddatum al eens eigenrisicodrager voor de WGA is geweest (al eigenrisicodrager was en terug is gegaan naar het publieke bestel).

Kan ik uittreden als ik een werknemer heb die al drie jaar in de WAO zit?

Ja. Een WAO-er is niet van invloed op het WGA-Eigenrisicodragerschap.

Ik heb een werknemer in dienst die voor de helft een WGA uitkering heeft. Kan ik een WGA-Eigenrisicodragerschap sluiten?

Nee, want wanneer u uittreedt, dan keert het UWV niet meer uit voor deze werknemer en bent u vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor de WGA uitkering van de werknemer. Het is dan niet verstandig om uit te treden.

Ik wil mijn WGA Eigenrisicodragersverzekering beëindigen, maar er is een werknemer ziek. Is dit verzekerd?

Ja, er is recht op uitloop voor werknemers waarvan de eerste ziektedag voor de beëindigingdatum van de verzekering ligt.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, aan het eigenrisicodrager worden zijn geen extra kosten verbonden die aan de Belastingdienst betaald moeten worden.

Betaalt een eigenrisicodrager de Uniforme WAO-premie?

Ja of Nee, een eigenrisicodrager betaalt geen Uniforme WAO-premie van 0,15% over de loonsom als u al eigenrisicodrager voor de Pemba was.


Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.

Live chat